Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας Oensights

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας (πλατφόρμας) oensights.com (καλουμένης στο εξής «πλατφόρμα Oensights»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (καλούμενους στο εξής «Επισκέπτες/Χρήστες»).

Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας Oensights, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τον Επισκέπτη/Χρήστη, ο οποίος τεκμαίρεται ότι τους έχει διαβάσει προσεκτικά και τους αποδέχεται.

Η κατά τα άνω αποδοχή αφορά όλους τους Επισκέπτες/Χρήστες της πλατφόρμας Oensights, ήτοι τόσο (i) τους απλούς Επισκέπτες, οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής περιήγησης στο περιεχόμενο της πλατφόρμας Oensights όσο και (ii) τους εγγεγραμμένους Χρήστες, οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις όποιες προσωποποιημένες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η πλατφόρμα Oensights.

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Χρηστών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας Oensights αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Επισκέπτες/Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Oensights σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να απόσχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία και να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση της.

Οι προσωποποιημένοι λογαριασμοί πρόσβασης, παρέχονται αποκλειστικά, για τον χρήστη για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Απαγορεύεται ρητά η χρήση προσωποποιημένου λογαριασμού από τρίτους.

Οι Επισκέπτες/Χρήστες είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην πλατφόρμα Oensights.

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου ή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους του Επισκέπτη/Χρήστη η πλατφόρμα Oensights δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία ήθελε προκύψει σε τρίτους. Επιπλέον, οι Επισκέπτες/Χρήστες ευθύνονται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία της πλατφόρμας Oensights.

Περιορισμός ευθύνης

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα Oensights είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση την περίοδο συντήρησης ή αναβάθμισης της Ιστοσελίδας ή άλλης συναφούς αιτίας.

Kαταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα Oensights να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της πλατφόρμας Oensights από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχουμε με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση σε αυτήν για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι δεν είναι δυνατόν να παρεισφρήσουν ιοί και άλλα επιζήμια στοιχεία.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η πλατφόρμα Oensights και το περιεχόμενο αυτής, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα κ.α. αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της πλατφόρμας Oensights με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αναπαραγωγή, ολική ή μερική, για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση, με ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι, με την ενέργεια αυτή, δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας Oensights.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσουμε το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.